Akrylbaserad primer

Floor 4716 Dispersionsprimer


Beskrivning

Floor 4716 för alla ändamål är en dispersionsprimer av styrenakrylatpolymer i vatten, som innehåller utvalda ytaktiva medel för att maximera penetreringen in i underlaget och därmed vidhäftningsstyrkan. Den binder även mikrodamm, vilket det alltid finns rester av även efter noggrann dammsugning. Floor 4716 är diffusionsöppen och stänger inte ytan vilket ser till att underliggande underlag kan torka ordentligt. Floor 4716 är konstruerad för primning (förbehandling) på alla underlag innan applicering av Weber cementbaserade, hantverks-, självutjämnande-, och även industriprodukter.

OBS! Om Floor 4716 frusit ska den INTE användas.


Underlag

Floor 4716 är konstruerad för användning på en rad olika underlag så som på platsgjuten och förtillverkad betong, lättbetong, keramik, sten, timmer och stålskivor. Se avsnittet primerguide.


Förberedning av underlag

Ytan som ska behandlas måste vara hel och fri från kontamineringar och andra föroreningar. Ytan ska dammsugas för att avlägsna damm för att se till att Floor 4716 vidhäftar till underlaget. På starkt absorberande underlag uppenbarar sig små hål i ytan där Floor 4716 måste appliceras i två lager.

Om det finns tvivel om underlagets absorbtionsegenskaper, rekommenderas att en provyta appliceras med rätt utspädning för att avgöra om underlaget kräver att primern appliceras i två lager.

Den lägsta temperatur för filmbildning är +6 °C, där rekommendationen är lägsta temperatur av +10 °C. Men, för att försäkra optimalt appliceringsresultat bör temperaturen vara mellan +10-25°C. Otillräcklig uttorkningstid eller dålig filmbildning p.g.a. låga temperaturer kan resultera i små hål i avjämningsskiktet.

grinding
Slipning
Dammsugning
Dammsugning

Blanda Primern

Floor 4716 ska spädas med rent vatten enligt proportionerna angivna på sidorna i guiden blanda. För att få rätt blandningsproportioner, mät alltid vattnet i en plastbehållare och blanda sedan vattnet med primern.

OBS! Tillsättning av vatten till den koncentrerade primern kan resultera i skumbildning.

Lösningen med vatten och primer blandas lätt med hjälp av en träpinne eller visp fäst på en borrmaskin. Lätt ventilation runt arbetsområdet är nödvändigt men fönster och andra öppningar måste vara ordentligt stängda för att undvika starkt drag under och efter applicering.

primingblandning
Blandning av primer
Vispning av primer
Vispning av primer

Applicering

Floor 4716 fördelas jämnt på de förberedda ytorna med hjälp av en mjuk borste, gummiskrapa, vattenkanna eller lufttrycksspruta, undvik pölbildning och låt ytan bli yttorr, normalt sett 3-4 timmar eller över natten beroende på förutsättningarna. Behållare med utspädd primer ska inte tömmas ut på ytan innan borstning då detta resulterar i lokal övermättning och dålig spridning av primern över andra områden. Efter applicering och medan primern fortfarande är ny ska den borstas lätt för att se till att en hel, enhetlig film bildats. Otillräcklig uttorkningstid eller dålig filmbildning pga. tex. låga temperaturer eller hög fuktighet kan resultera i små hål i avjämningsmassan. Primerns funktion är att binda kvarstående dammpartiklar, förbättra vidhäftningen vid undergolvet, förhindra att luftbubblor uppstår genom golvbruket och att förhindra avdunstning innan avjämningsmassan har härdats.

OBS! Avjämningsmassan måste appliceras inom 48 timmar annars behövs ett nytt lager av primer.


Hälsa, Säkerhet

Floor 4716 Primer är vattenbaserad och ej hälsovådlig vid arbete under normala omständigheter. Vid hudkontakt, tvätta genast med vatten. Bär handskar och skyddsglasögon. Vid sprutning av Floor 4716, undvik att andas in sprejen. Se Floor 4716 databladet Produktsäkerhet.